บทความ

Chapter 2: Data, Information and knowledge

1.) What is the difference between data and information?

- Data is the definition of an object, event, activity through observation, experiment or exploration (and record it as text, image and symbol)

- Information is the result of data processing for the sake of beneficial usage.

2.) What is knowledge?

- Is the compound of data and information which is being processed for the use of solving certain problems.

3.) The nature of good data

- Accurate, Complete, Modern and Consistent.

4.) Efficient data storing

- Reducing paperwork, Backing up data (fast and convenient)

5.) What if we mix up data and information?

-There will be many problems. Firstly data must be a fact while information is not. Mixing them up will cause a lot of data to be unusable.

More info


6.) The permission to access database

- In an organization there will be many people of many privilege. That organization should only permit a small group of people to gain the access to database. Or else some data could be lost or exposed.

7.) T…

Technology news

รูปภาพ
Sophia's citizenship Saudi Arabia says it has become the first country in the world to grant citizenship to a robot.
The female robot’s name is Sophia. She was recently introduced at a large investment conference in the Saudi capital, Riyadh. Sophia was presented as an example of how robot technology and artificial intelligence will make machines more human-like in the future. read more แปล: ซาอุดิ อราเบีย ได้ประกาศว่าตนเป็นประเทศแรกที่ได้มอบสิทธิพลเมืองให้กับ หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ผู้หญิงตัวนี้ชื่อ โซเฟีย เธอเพิ่งได้เปิดตัวในงานประชุมการลงทุนครั้งใหญ่ใน เมืองหลวง ริฮัด,ซาอุดิ อราเบีย โซเฟียได้ถูกนำเสนอว่าเป็นตัวอย่างของการสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ ปัญญาประดิษฐ์ให้เหมือนมนุษย์มากขึ้นในอนาคต อ่านเพิ่มเติม Q&A
Q: What will become of the robot's future.
A: They will become more convenient and smart, further more it will gradually grow up as the technology develop.
คำถาม: บทบาทของหุ่นยนต์ในอนาคต จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ตอบ: เพิ่มขึ้น เพราะในปัจจุบันวิทยาการต่างๆได้พัฒนาไปอย่างมาก …

การประมวลผลแบบอาร์เรย์

รูปภาพ
Ref: http://kanthika2538.weebly.com/
ชนิดข้อมูลอาร์เรย์          array คือกลุ่มของข้อมูลที่เรียงลำดับกัน มีจำนวนแน่นอนซึ่งข้อมูลจะเป็นประเภทเดียวกัน ข้อมูลแต่ละตัวของอาร์เรย์
จะเรียกว่า อีลีเมนต์(Element) และข้อมูลแต่ละอีลีเมนต์จะมีหมายเลขเพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงเรียกตัวเลขนี้ ว่า เลขดัชนี (Index) จะเป็นตัวแปรที่ชื่อ เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันตรงหมายเลข

5.1 ตัวแปรarray 1 มิติการใช้ตัวแปร array มีรูปแบบดังนี้
ประเภทตัวแปร ชื่อตัวแปรarray[จำนวนสมาชิกของ array];


เช่น
int Score[4];
ในที่นี้มีความหมายว่า เป็นการประกาศตัวแปร array ชื่อ Score มีจำนวน 4 รายการ โดยมีรายการที่
Score[0]
Score[1]
 Score[2]
 Score[3]
 Score[0] Score[1]  Score[2] Score[3]
int int  int int
รายการของ array จะเริ่มที่ 0 ไม่ได้เริ่มที่ 1 ถ้าเราประกาศตัวแปร array เช่น int i[3] ก็จะมีรายการที่ 0 ถึง 2 จะไม่มีหมายเลข 


5.2ตัวแปรอาร์เรย์หลายตัว
การประกาศอาร์เรย์หลายตัวทำได้ดังนี้
int [] abc , xyz;
abc = new int[500];
xyz = new int[10];

หรือเขียนรวมกันได้ดังนี้
int[]  abc = new int [500], xyz = new int[10];

***ข้อค…

รู้จักกันด้วยชั้วโมงโค้ดของ Waabei G.Wiilan

รูปภาพ